Algemene Ledenvergadering

10 juni 2021

Deze ALV vindt normaal gesproken plaats in januari maar is, zoals eerder al kenbaar gemaakt, vanwege de Covid-epidemie verplaatst naar een moment dat we met een grotere groep bij elkaar mogen komen.  

De ALV zal plaatsvinden in onze kantine of, indien het weer het toe laat, op het terras. Vanaf 19:30u staat de koffie klaar en de vergadering zal om 20:00u aanvangen. We mogen met maximaal 50 personen bij elkaar komen. Daarom verzoeken we jullie om je deelname aan de ALV kenbaar te maken bij het secretariaat door een mail met je aanmelding te sturen naar [email protected]

Tijdens de ALV zal het bestuur verslag doen van tennisseizoen 2020, zowel in sportief als in financieel opzicht. Ook zal het bestuur haar plannen presenteren en deze ter goedkeuring aan alle aanwezige leden voorleggen.

 Agenda jaarvergadering 2021

1. Opening door de voorzitter

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2020 

Notulen, overzichten en jaarverslagen kunnen, indien gewenst, vooraf worden aangevraagd bij het secretariaat. 

3. Afmeldingen en ingekomen stukken

4. Jaarverslag secretariaat

5. Financieel jaarverslag 2020

6. Verslag kascontrolecommissie, decharge en benoeming nieuwe commissie

7. Vaststellen begroting en contributie 2021

8. Bestuursverkiezing

Reglementair aftredend als bestuurslid is Ellen Schrijnemaekers-Schillings, zij is herkiesbaar. Bjorn Boumans is tevens aftredend, hij is niet herkiesbaar.
Kandidaten kunnen voor aanvang van de vergadering verkiesbaar worden gesteld. Mail de kandidaatstelling naar [email protected]

9. Voorstellen van het bestuur

a.       WBTR & oprichting continuïteitscommissie & opstellen huishoudelijk reglement

b.      Beleidsplan

10.Voorstellen door leden ingediend

Een nieuw voorstel dient door tenminste 10 seniorenleden te worden ondersteund voor het kan worden ingediend. Mail voorstellen voor de vergadering naar het secretariaat.

11. Rondvraag

12.Sluiting          

 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 50414629

Address

Bernhardlaan 42
6269 CZ Margraten